Załącznik do Uchwały Nr X/75/03
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 10 września 2003 r.

STATUT CENTRUM KULTURY W GŁUCHOŁAZACH

I. Postanowienia ogólne

Centrum Kultury w Głuchołazach zostało utworzone na mocy uchwały nr XXXII/203/92 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 1 października 1992 r. w sprawie utworzenia Centrum Upowszechniania Kultury w Głuchołazach, zmienionej uchwałą nr X/75/03 z dnia 10.09.2003 r. Rady Miejskiej w Głuchołazach zwane dalej „Centrum" działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z 1997 r. nr 110, poz. 721 z późniejszymi zmianami),

2. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. nr 85 poz. 539 z późniejszymi zmianami),

3. ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury ( Dz. U. z 1999 r. nr 98 poz. 1150 z późniejszymi zmianami),

4. niniejszego statutu.
§1

Centrum jest gminną instytucją kultury, samodzielną pod względem organizacyjnym i posiadającą osobowość prawną.
§2

1. Terenem działania Centrum jest miasto i gmina Głuchołazy,
2. Siedzibą Centrum jest miasto Głuchołazy, ul. Bohaterów Warszawy 7
§3

Centrum używa pieczęci podłużnej z nazwą „ Cent
rum Kultury", 48-340 Głuchołazy,
ul. Bohaterów Warszawy 7. Centrum może używać pieczęci okrągłej zawierającej wizerunek
orła z pełną nazwą Centrum.

Rozdział II
Cel i przedmiot działania

§4

1. Celem działania Centrum jest kształtowanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych
i edukacyjnych społeczeństwa.
2. Centrum realizuje działania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultur)
i czytelnictwa, integracji społeczności gminnej, zgodnie z założeniami polityki kulturalnej
na podstawie własnego, społecznie akceptowanego programu.


§5

Do zakresu działania Centrum należy działalność kulturalna polegająca na gromadzeniu, tworzeniu , upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury w różnorodnych formach organizacyjnych na terenie miasta i gminy Głuchołazy.

§6

Do podstawowych zadań Centrum należy w szczególności:

1. rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań kulturalnych społeczeństwa,
2. podejmowanie działalności kulturalnej mającej na celu promocję Gminy i jej rozwój,
3. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
4. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego,
5. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego ,
6. gromadzenie dokumentacji oraz opracowywanie i upowszechnianie informacji o społecznym ruchu kulturalnym,
7. działanie na rzecz i z udziałem osób niepełnosprawnych w zakresie organizacji imprez kulturalnych,
8. organizacja i współorganizacja przedsięwzięć z zakresu ekologii,
9. międzynarodowa wymiana kulturalna,
10. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
11. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
12. świadczenie usług informacyjno-bibliograficznych,
13. promocja książki i czytelnictwa,
14. upowszechnianie wiedzy.

§7

Centrum koordynuje i nadzoruje działalność placówek wiejskich na terenie gminy Głuchołazy w zakresie pracy merytorycznej oraz prowadzi działalność administracyjno- gospodarczą tych placówek.

§8

Na zasadach określonych w odrębnych przepisach Centrum może:
1) organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, spotkania autorskie, seanse filmowe, dyskoteki itp.,
2) organizować naukę języków obcych,
3) organizować imprezy rozrywkowe i kulturalne tj. Dni Głuchołaz, Dożynki, okolicznościowe związane z tradycją narodową,
4) świadczyć usługi fotograficzne, plastyczne, fonograficzne, filmowe, oraz inne w zakresie kultury,
5) prowadzić zajęcia umożliwiające rozwój zainteresowań o różnym charakterze,
6) prowadzić wypożyczalnie kostiumów, rekwizytów, kaset wideo i DVD,
7) pośredniczyć w organizacji giełd,

8) realizować imprezy zlecone /okolicznościowe, obrzędowe itp./,
9) świadczyć usługi poligraficzne,
10) prowadzić sprzedaż dzieł sztuki i przedmiotów użytku kulturalnego,
11) organizować kursy doskonalenia i dokształcania.

§9

Centrum może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych odrębnymi przepisami, przy czym dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe Centrum.


Rozdział III
Zarządzanie i organizacja

§10

Centrum samodzielnie opracowuje plany swojej działalności.

§11

Bezpośredni nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Burmistrz Głuchołaz.

§12

Nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteczną sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu.

§13

Organami Centrum są:
1) organ zarządzający : Dyrektor

§14

1. Centrum kieruje dyrektor
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Głuchołaz.
3. Dyrektor przedkłada do zaopiniowania Burmistrzowi program działania i regulamin organizacyjny Centrum.

&15

Do obowiązków dyrektora Centrum należy w szczególności:
1) kierowanie pracami Centrum i reprezentowanie go na zewnątrz,
2) nadzór nad przekazanym przez Burmistrza majątkiem,
3) decydowanie o celowości wydatków oraz zarządzanie wypłat w ramach zatwierdzonego budżetu,

4) decydowanie o przyjmowaniu zapisów i darowizn,
5) zawieranie umów o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło oraz podejmowanie decyzji osobowych.
6) nadzór nad gospodarką finansową Centrum.

§16

1. Komórki organizacyjne Centrum ich zadania, strukturę oraz zasady i tryb tworzenia określa regulamin Centrum nadawany przez dyrektora.
2. Centrum może powoływać oddziały za zgodą organizatora tj. Rady Miejskiej w Głuchołazach.
3. W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne:
- Miejski Dom Kultury wraz ze świetlicami wiejskimi,
- Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami
4. Schemat organizacyjny zatwierdza Burmistrz Głuchołaz.

§17

Zasady wynagradzania pracowników Centrum określa regulamin wynagradzania.

§18

Przy Centrum i podległych placówkach mogą działać rady społeczne powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa.

§19

1. Centrum samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Działalność Centrum finansowana jest ze środków własnych, środków przekazanych przez organizatora oraz innych źródeł.

§20

Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora Centrum z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. Dochody ponadplanowe przeznaczane są na statutowe cele nie ujęte w planie rocznym.


Rozdział V
Postanowienia końcowe.


§21

1. Statut nadaje organizator, tj. Rada Miejska w Głuchołazach.
2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.

§22

1. Reorganizacja Centrum następuje na podstawie uchwały organizatora.
2. Likwidacja następuje na podstawie odrębnych przepisów dotyczących trybu likwidacji placówek kulturalnych.

§23

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami ) oraz ustawy z dnia 21 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997r. Nr 85 poz. 539 z późniejszymi zmianami).

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 870

Utworzono dnia: 21.05.2015

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
  • 17.12.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Statut